سوزن ها

سوزن‌های بیوپسی برای انجام نمونه برداری از تومور ها مورد استفاده قرار میگیرند. شایع ترین نمونه برداری ها نمونه‌برداری پروستات و سینه هستند.