پمپ شیمی درمانی

پمپ های الاستومریک مثل پمپ شیمی درمانی، یا پمپ درد امروزه در درمان بیماران سرطانی، شیمی درمانی و کنترل درد بسیار حیاتی و مفید هستند.