کاتتر ها

کاتتر ها معمولا برای دسترسی عروقی جهت تزریقات، همودیالیز یا شیمی درمانی مورد استفاده قرار میگیرند.کاتتر همودیالیز، کاتتر پورت و کاتتر ورید مرکز از پر کاربرد ترین کاتتر ها هستند.